ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Όμιλος SEAT, μέλος του Ομίλου Volkswagen, βασίζει την εταιρική του φιλοσοφία στην ανοικτή στάση και τη διαφάνεια, με την πεποίθηση ότι οι ακέραιες επιχειρηματικές δραστηριότητες θέτουν τα καλύτερα θεμέλια για οικονομική επιτυχία σε βάθος χρόνου.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Όμιλος SEAT έδινε ανέκαθεν μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στη συμμόρφωση με την τρέχουσα νομοθεσία, αλλά και στην αυστηρή τήρηση πλήθους οικειοθελών δεσμεύσεων, κανόνων και αρχών δεοντολογίας, στοιχεία που έχουν ενταχθεί πλήρως στην εταιρική μας φιλοσοφία. Σε αυτά ανατρέχουμε για να καθορίσουμε τη στάση μας ως εταιρεία, μια στάση ορθή και έντιμη η οποία σέβεται τη νομοθεσία, ώστε να διαμορφώνουμε ανάλογα τις αποφάσεις μας, καθώς και την καθημερινή επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Αυτές οι δεσμεύσεις, οι εσωτερικοί κανονισμοί και οι δεοντολογικές αρχές αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου SEAT. Αυτό το σύνολο κανόνων αποτελεί ευθύνη μας, και γίνεται φύλλο πορείας για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους ώστε να αντιμετωπίσουν κάθε καθημερινή πρόκληση νομικής και δεοντολογικής φύσης. Oι Όμιλοι SEAT και Volkswagen έχουν θεσπίσει ειδικό σύστημα πρόληψης και μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε όλα τα μέλη του Ομίλου, ώστε να μάθουν και να συμμορφώνονται τόσο οι ίδιοι, όσο και τρίτοι, με την τρέχουσα νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη δέσμευση ορθής συμπεριφοράς. Επιπλέον, εμείς, ο Όμιλος SEAT, στηρίζουμε και παροτρύνουμε τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να λάβουν υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας μας στη δική τους εταιρική πολιτική.